1. ตรวจวินิจฉัย รักษาโรคตาทุกชนิด โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ด้วยอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น
    – เครื่องถ่ายภาพจอตาแบบไม่ขยายม่านตา
    – เครื่องเลเซอร์สแกนดูขั้วประสาทตา จุดรับภาพ
    – เครื่องตรวจกระจกตา วักความโค้งกระจกตา
  2. ตรวจสุขภาพดวงตา วัดค่าสายตาในผู้ใหญ่และเด็ก
  3. รักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ ได้แก่ เลเซอร์รักษาต้อหิน  เบาหวานเข้าจอตา ถุ้งหุ้มเลนส์ขุ่น และโรคจอประสาทตา ฯลฯ
  4. ผ่าตัดโรคตา ได้แต่ สลายต้อกระจกและฝังเลนส์เทียมโดยคลื่นความถี่สูง ผ่าต้อกระจกโดยใช้เฟมโตเซคั่นเลเซอร์ ต้อเนื้อ ต้อหิน โรคเปลือกตา และระบบท่อน้ำต่า ฯลฯ
  5. รักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ (เลสิก พีอาร์เค ใส่เลนส์ไอซีเอล)