พกถุงผ้าใส่ยา..ทุกครั้งที่มาโรงพยาบาล

            เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 ที่กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ แถลงข่าว “กรมการแพทย์รักษ์โลก พกถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน” ว่าปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาสำคัญของโลกและประเทศไทย องค์การสหระชาชาติกำหนดให้วันที่ 5 มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสิ่ิงแวดล้อมโลก ซึ่งในปี 2561 ประเด็นหลักในการรณรงค์ คือ “Beat Plastic Pollution” และกำหนดคำขวัญว่า “รักษ์โลก เลิกพลาสติก” (If You Can’t Reuse It, Refuse It) โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว คือ การใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า ปัญหามลภาวะทางอากาศ มลพิษทางน้ำ ตลอดจนปัญหาจากขยะ เช่น ถุงพลาสติก กล่องโฟม แก้วกระดาษ เป็นต้น ซึ่งมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น จนก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและมีผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะถุงพลาสติกต้องใช้เวลากว่า 450 ปี ในการย่อยสลาย จากข้อมูลสถิติหากมีการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติดลดลง จะช่วยลดปัญหาขยะและประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก  จึงจัดกิจกรรมรณรงค์ขอความร่วมมือจากประชาชนผู้มารับบริการและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ โดยตั้งเป้าแล้วว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2561 หน่วยงานในสังกัดกรมทุกแห่งต้องปลอดการใช้ถุงพลาสติก