พญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล

พญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล AREE NIMITWONGSAKUL, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2545 Permission to practice medicine since 2002 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านหนังตา ท่อน้ำตา เบ้าตาและตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก

นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก PUWAT CHARUKAMNOETKANOK, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2557 Permission to practice medicine since 2014 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตา (Cornea) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. อาภา พรเศรษฐ์

พญ. อาภา พรเศรษฐ์ ARPHA PORNSETH, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 Permission to practice medicine since 2011 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle)สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์

พญ. สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านต้อหิน (Glaucoma)

พญ. สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์ SUPASSARA MANOVACHIRASAN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2549 Permission to practice medicine since 2006 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านต้อหิน (Glaucoma) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน

พญ. กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน KITTIKAMOL VONGPAISARNSIN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547 Permission to practice medicine since 2004 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตาและแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea and refractive surgery) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์

พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. วรินทร์ สมิทธิเมธินทร์ WARIN SMITTHIMATHIN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2551 Permission to practice medicine since 2008 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์

นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์ Jugchawin Kanokkantapong,MD เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2552 Permission to practice medicine since 2009 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านหนังตา ท่อน้ำตา เบ้าตาและตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้ ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: – แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2552 วุฒิบัตร: – สาขาจักษุวิทยา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557 การศึกษาหลังปริญญา: – แพทย์เฟลโลว์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Fellowship in Oculoplastic and Reconstructive Surgery), โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), 2559 – Research fellowship in […]

เพิ่มเติม

พญ. กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์

พญ. กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านต้อหิน (Glaucoma)

พญ. กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์ KULAWAN ROJANANUANGNIT, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 Permission to practice medicine since 2005 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านต้อหิน (Glaucoma) ต้อเนื้อ(Gium)  ต้อกระจก(Cataract)  และเลเซอร์(Laser) ประวัติการศึกษา2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1) 2549-2551 แพทย์เพิ่มพูนทักษะจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 2554   วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) 2555   ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) 2556   Research Fellowship in Glaucoma, Ophthalmology department, University of Alabama at […]

เพิ่มเติม

นพ. นพคุณ ปัญญายิ่งยง

นพ. นพคุณ ปัญญายิ่งยง NOPPAKHUN PANYAYINGYONG, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2552 Permission to practice medicine since 2009 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านม่านตา (Uveitis) ด้านต้อหิน (Glaucoma) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน

พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน WONGSIRI TAWEEBANJONGSIN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2548 Permission to practice medicine since 2005 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. ปิติพงศ์ สุรเมธากุล

นพ. ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านต้อหิน (Glaucoma)

นพ. ปิติพงศ์ สุรเมธากุล PITIPONG SURAMETHAKUL, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 Permission to practice medicine since 2000 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านต้อหิน (Glaucoma) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. เอกชัย อารยางกูร

นพ. เอกชัย อารยางกูร
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

นพ. เอกชัย อารยางกูร EAKKACHAI ARAYANGKOON, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547 Permission to practice medicine since 2004 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. กาญจน์ธิดา จันทน์วิมล

พญ. กาญจน์ธิดา จันทน์วิมล
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. กาญจน์ธิดา จันทน์วิมล KARNTIDA CHANWIMOL, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2550 Permission to practice medicine since 2007 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร

พญ. วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร VATOOKARN ROONGPOOVAPATR, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2549 Permission to practice medicine since 2006 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive surgery) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้Degree   MD, FICO, M.B.A. Qualificationsปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา: – แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2549 วุฒิบัตร: – สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2556 การศึกษาหลังปริญญา: – แพทย์เฟลโลว์กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ (Fellowship in cornea and refractive surgery) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, […]

เพิ่มเติม

พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์ JIPADA PRUKSACHOLAVIT, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554 Permission to practice medicine since 2011 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle) ด้านเส้นประสาทตา (Neuro-Oph) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. ศิวพร กิตติญาณปัญญา

พญ. ศิวพร กิตติญาณปัญญา
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. ศิวพร กิตติญาณปัญญา SIWAPORN KITTIYANPANYA, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2550 Permission to practice medicine since 2007 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร

พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. สุมาลิน ตรัยไชยาพร SUMALIN TRICHAIYAPORN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547 Permission to practice medicine since 2004 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. วรากร เทียมทัด

นพ. วรากร เทียมทัด WARAKORN THIAMTHAT, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 Permission to practice medicine since 2000 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้ วุฒิบัตร – แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยืศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ – วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข – วุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาเด็ก และตาเข คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย -Visiting sholar/fellow in Pediatric ophthalmology and strabismus Boston’s children hospital, Harvard medical school, Boston, MA, […]

เพิ่มเติม

พญ. ดวงดาว ทัศณรงค์

พญ. ดวงดาว ทัศณรงค์
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านต้อหิน (Glaucoma)

พญ. ดวงดาว ทัศณรงค์ DUANGDAO THATSNARONG, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2538 Permission to practice medicine since 1995 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านต้อหิน (Glaucoma) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร

พญ. มิ่งขวัญ จำเริญดารารัศมี (นาสกุลเก่า) MINGKWAN JUMROENDARARASMEE, MD พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร (นามสกุลใหม่) MINGKWAN LUMYONGSATIEN, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 Permission to practice medicine since 2000 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านหนังตา ท่อน้ำตา และตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์

พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina)

พญ. พิริญา สุ่มสวัสดิ์ PIRIYA SOOMSAWASDI, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543 Permission to practice medicine since 2000 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านจอประสาทตา (Retina) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

นพ. วิวัฒน์ โกมลสุรเดช VIVAT KOMOLSURADEJ, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2532 Permission to practice medicine since 1989 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตา (Cornea) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. สายจินต์ อิสีประดิฐ

พญ. สายจินต์ อิสีประดิฐ Saijin Isipradit, MD เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2527 Permission to practice medicine since 1984 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตา (Cornea) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. นวลจิรา ประกายรุ้งทอง

พญ. นวลจิรา ประกายรุ้งทอง NAULJIRA PRAKAIRUNGTHONG, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2537 Permission to practice medicine since 1994 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตา (Cornea) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

นพ. จตุพร งามจิตติอำไพ

นพ. จตุพร งามจิตติอำไพ
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านต้อหิน (Glaucoma)

นพ. จตุพร งามจิตติอำไพ CHATUPORN NGAMCHITTIAMPAI, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2532 Permission to practice medicine since 1989 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านต้อหิน (Glaucoma) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม

พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ

พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ KANOKTIP MANTACHOTE, MD. เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2546 Permission to practice medicine since 2003 สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology ) ด้านกระจกตา (Cornea) สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

เพิ่มเติม