พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
กระจกตา (Cornea)เลสิก (Lasik) Department

พญ. กนกทิพย์ มันตโชติ

KANOKTIP MANTACHOTE, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2546
Permission to practice medicine since 2003
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านกระจกตา (Cornea)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้