พญ. กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ม่านตา (Uveitis) Department

พญ. กิตติกมล วงศ์ไพศาลสิน

KITTIKAMOL VONGPAISARNSIN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2547
Permission to practice medicine since 2004
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านม่านตา (Uveitis)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้