นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก

นพ. ภูวัต จารุกำเนิดกนก

PUWAT CHARUKAMNOETKANOK, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2557
Permission to practice medicine since 2014
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านกระจกตา (Cornea)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้