นพ. วรากร เทียมทัด

นพ. วรากร เทียมทัด

WARAKORN THIAMTHAT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543
Permission to practice medicine since 2000
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้

วุฒิบัตร

– แพทย์ศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง คณะแพทยืศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

– วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญสาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

– วุฒิบัตรอนุสาขาจักษุวิทยาเด็ก และตาเข คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

-Visiting sholar/fellow in Pediatric ophthalmology and strabismus Boston’s children hospital, Harvard medical school, Boston, MA, USA

-Research fellowship, Pediatric ophthalmology and strabismus and pediatric glaucoma Duke Eye Center, Duke University, Durham, NC, USA