พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน
จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
ด้านจอประสาทตา (Retina) Department

พญ. วงศ์ศิริ ทวีบรรจงสิน

WONGSIRI TAWEEBANJONGSIN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2548
Permission to practice medicine since 2005
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านจอประสาทตา (Retina)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้