วิสัยทัศน์

“ดูแลสุขภาพตาของท่าน ด้วยความเชี่ยวชาญและเมตตา”
(Trusted Eye Care with Compassion and Expertise)         

           ให้บริการดูแลสุขภาพตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและบุคลากรที่มีความชำนาญ โดยร่วมพัฒนาบุคลากรและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อให้สามารถใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยได้

พันธกิจ

  • เปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย และเป็นธรรม (Enhance excess to quality eye care for all)
  • พัฒนา นวัตกรรมและศึกษารูปแบบการบริหารจัดการบริการทางการแพทย์ภาครัฐในเชิง ธุรกิจ (Develop innovative and sustainable eye care finance and management)
  • เพิ่มรายรับเงินบำรุงเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนางานด้าน วิชาการและบริการทางการแพทย์ใน ระดับตติยภูมิ รวมถึงการพัฒนาบุคลากร สถานที่ เครื่องมือ/อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล (Use the increased revenue to improve Mettapracharak (Wat Raikhing) Hospital’s infrastructure, human resources and environment)
  • สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลไทย เช่น นโยบาย Medical Hub (Support the Royal Thai Government’s policy such as Medical Hub)