ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาุสุขมวิท

ขอเรียนให้ผุ้รับบริการทราบว่า

เพื่อประโยชน์ของท่านที่จะได้รับจากกระบวนการดูแลรักษา

ท่านและครอบครัวมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. แจ้งข้อมูลสุขภาพของท่านอย่างเปิดเผยและตรงตามความเป็นจริง เพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการรักษา
 2. ให้ความร่วมมือระหว่างตรวจร่างกายและทำหัตถาการเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ให้เกียรติต่อบุคลากรในองค์กรและผุ้ป่วยอื่นเพื่อมิให้เป้นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล
 4. ปฏิบัติตามมาตรฐานการหรือนโยบาลและระเบียบปฏิบัติของศูนย์โรคตาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) สาขาสุขุมวิท ดังนี้
  –  งดสูบบุหรี เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพและความปลอดภัยต่อสถานที่และบุคคลอื่น
  –  กรณีที่ท่านป่วยด้วยโรคที่สามารถติดต่อไปยังผู้ป่วยท่านอื่น ขอความกรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ
  –  รักษาความสะอาด รวมทั้งรักษาความสงบ เพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้อื่น
 5. ปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตนเอง รวมทั้งการใช้ยาและการมาตรวจตามนัด ทั้งนี้เพื่อให้ท่านได้ผลลัพธ์ที่ดีจากการตรวจรักษาให้มากที่สุด

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือ
เพื่อประโยชน์ต่อตัวท่านและผู้รับบริการอื่นๆ

ด้วยความนับถือ