พญ. อารีย์ นิมิตรวงศ์สกุล

AREE NIMITWONGSAKUL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2545
Permission to practice medicine since 2002
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านหนังตา ท่อน้ำตา เบ้าตาและตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้