พญ. อาภา พรเศรษฐ์

ARPHA PORNSETH, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554

Permission to practice medicine since 2011

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle)สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้