พญ. จิภาดา พฤกษาชลวิทย์

JIPADA PRUKSACHOLAVIT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2554

Permission to practice medicine since 2011

สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านโรคตาเด็ก และ กล้ามเนื้อตา (Pediatric/Muscle)
  • ด้านเส้นประสาทตา (Neuro-Oph)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้