นพ. จักรชวิน กนกกันฑพงษ์

Jugchawin Kanokkantapong,MD

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2552
Permission to practice medicine since 2009
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

 • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
 • ด้านหนังตา ท่อน้ำตา เบ้าตาและตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic)
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้
 • ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
  – แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล (เกียรตินิยมอันดับ 2), 2552
  วุฒิบัตร:
  – สาขาจักษุวิทยา, โรงพยาบาลสงขลานครินทร์, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2557
  การศึกษาหลังปริญญา:
  – แพทย์เฟลโลว์ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Fellowship in Oculoplastic and Reconstructive Surgery), โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง), 2559- Research fellowship in Oculoplastic and Reconstructive procedures, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA, 2018
  – ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Mettapracharak International Eye Center (MIEC)แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
  – ภาวะไทรอยด์ที่ตา (Thyroid eye disease)

  – ความผิดปกติของเปลือกตา (Eyelid diseases)

  – ภาวะปลือกตาตกและเปลือกตาหย่อน (Ptosis and dermatochalasis)

  – เนื้องอกในเบ้าตา (Orbital tumors)

  – ภาวะอักเสบและการติดเชื้อในเบ้าตา (Orbital inflammation and infection)

  – การใส่ตาปลอม และ การเตรียมเบ้าตาเพื่อใส่ตาปลอม (Eye prosthesis and anopthalmic socket)

  – ภาวะท่อน้ำตาตันในเด็กและผู้ใหญ่ (Congenital and acquired nasolacrimal duct obstruction)

  – ภาวะต่อมน้ำตามัยโบเบียนทำงานผิดปกติ (Meibomian gland dysfunction)

  – อุบัติเหตุที่เบ้าตา (orbital trauma)