พญ. กาญจน์ธิดา จันทน์วิมล

KARNTIDA CHANWIMOL, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2550
Permission to practice medicine since 2007
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านจอประสาทตา (Retina)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้