พญ. กุลวรรณ โรจนเนืองนิตย์

KULAWAN ROJANANUANGNIT, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2548
Permission to practice medicine since 2005
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

 • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
 • ด้านต้อหิน (Glaucoma) ต้อเนื้อ(Gium) ต้อกระจก(Cataract) และเลเซอร์(Laser)
 • ประวัติการศึกษา2548 แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1)

  2549-2551 แพทย์เพิ่มพูนทักษะจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

  2554 วุฒิบัตรจักษุวิทยา ราชวิทยาลัยจักษุ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)

  2555 ประกาศนียบัตรอนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)

  2556 Research Fellowship in Glaucoma, Ophthalmology department, University of Alabama at Birmingham, USA.

 • ประวัติการทำงาน2556-ปัจจุบัน อาจารย์จักษุแพทย์ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง)
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้