พญ. เมทินี ศิริมหาราช

MAYTINEE SIRIMAHARAJ, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2535
Permission to practice medicine since 1992
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านจอประสาทตา (Retina)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้