พญ. มิ่งขวัญ จำเริญดารารัศมี (นาสกุลเก่า)

MINGKWAN JUMROENDARARASMEE, MD

พญ.มิ่งขวัญ ลำยองเสถียร (นามสกุลใหม่)

MINGKWAN LUMYONGSATIEN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2543
Permission to practice medicine since 2000
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านหนังตา ท่อน้ำตา และตาปลอม (Oculoplastic&Prosthetic)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้