พญ. สุภัสสรา มโนวชิรสรรค์

SUPASSARA MANOVACHIRASAN, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2549
Permission to practice medicine since 2006
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านต้อหิน (Glaucoma)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้