พญ. วธูกานต์ รุ่งภูวภัทร

VATOOKARN ROONGPOOVAPATR, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2549
Permission to practice medicine since 2006
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

 • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
 • ด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Cornea and Refractive surgery)
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้Degree MD, FICO, M.B.A.
 • Qualificationsปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
  – แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับ 1), 2549
  วุฒิบัตร:
  – สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, 2556
  การศึกษาหลังปริญญา:
  – แพทย์เฟลโลว์กระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ (Fellowship in cornea and refractive surgery) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557

  – Research fellowship in Cornea and Refractive procedures, Bascom Palmer Eye Institute, University of Miami, Miller School of Medicine, Miami, Florida, USA, 2018 (Outstanding J1 Scholar in 2017-2018, Exchange visitor program)
  – ตำแหน่ง : อาจารย์ประจำศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) Mettapracharak International Eye Center (MIEC)

  แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ:
  – ต้อกระจก (Cataract surgery)

  – การผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (Refractive procedures; LASIK, PRK)

  – ต้อเนื้อ (Pterygium excision)

  – การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา (Keratoplasty)

  – โรคกระจกตาและเยื่อบุตา (Cornea and external eye diseases)

  – โรคตาแห้ง (Dry eyes)

  – โรคกระจกตาโก่ง (Keratoconus)