นพ. วิวัฒน์ โกมลสุรเดช

VIVAT KOMOLSURADEJ, MD.

เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมตั้งแต่ พ.ศ. 2532
Permission to practice medicine since 1989
สถานะความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

  • สาขา จักษุวิทยา ( Ophthalmology )
  • ด้านกระจกตา (Cornea)
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลแพทย์จากแพทย์สภาได้ที่นี้